• English (English)
Cannot find table 0.

انجمن حمایت از حیوانات یک انجمن مردمی است که به هیچ سازمان و ارگان دولتی وابسته نیست و هزینه های لازم برای انجام فعالیتها را از کمکهای مردمی و حق عضویت اعضا تامین میکند ... هر روز دهها تماس با دفتر انجمن گرفته میشود که همگی درخواست دریافت کمک از انجمن برای رسیدگی به حیوانات مصدوم و در معرض خطر را دارند که متاسفانه بدلیل محدودیتهای مالی و عدم وجود امکانات برخی از این درخواستها بدون پاسخ باقی میمانند.

شما میتوانید با کمک به انجمن حمایت از حیوانات برای کمک به حیوانات و نجات جان آنها با ما  همیاری کنید.