• English (English)


عضویت در انجمن

نکات قابل توجه:

- این قسمت مربوط به عزیزانی است که قبلا عضو انجمن حمایت از حیوانات بوده و دارای کارت عضویت میباشند (در این حالت کارت عضویت جدید با تاریخ اعتبار یکسال پس از تاریخ اعتبار کارت قبلی صادر خواهد شد). در صورتیکه قبلا عضو انجمن نبوده جهت عضویت جدید از این لینک استفاده کنید.

- لطفا ابتدا با کلیک بر روی دکمه «پرداخت هزینه تمدید عضویت» (در زیر این صفحه) هزینه تمدید عضویت را پرداخت نموده و از رسید نمایش داده شده اسکرین شات تهیه کنید. پس از پرداخت با کلیک بر روی دکمه «تکمیل فرم تمدید عضویت» نسبت به تکمیل فرم تمدید عضویت اقدام کنید. هنگام تکمیل فرم٬ تصویر رسید پرداخت هزینه عضویت و همچنین عکس پرسنلی درخواست خواهد شد که میبایستی در محل مربوطه بارگذاری نمائید.