• English (English)


عضویت در انجمن

نکات قابل توجه:

- از این صفحه برای عضویت جدید در انجمن حمایت از حیوانات استفاده کنید. در صورتیکه قبلا عضو انجمن بوده و دارای کارت عضویت هستید جهت تمدید عضویت از این لینک استفاده کنید.

- لطفا ابتدا مبلغ ۴۰۰ هزار تومان بابت هزینه عضویت به حساب انجمن حمایت از حیوانات واریز نموده و از رسید پرداخت اسکرین شات تهیه کنید. سپس با کلیک بر روی دکمه «تکمیل فرم عضویت» نسبت به تکمیل فرم عضویت اقدام کنید. هنگام تکمیل فرم عضویت٬ تصویر رسید پرداخت هزینه عضویت و همچنین عکس پرسنلی درخواست خواهد شد که میبایستی در محل مربوطه بارگذاری نمائید.